Recent Advances in Sensor Technology of Modern Poultry Production
Xing LI, Ning ZHAO, Yong JIANG, Zhixiu WANG, Guohong CHEN, Hao BAI, Guobin CHANG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (7): 1 -11 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0247