Effects of Biochar Application on Soil pH: A Meta-Analysis
Jing GAO, Minggang XU, Ran LI, Zejiang CAI, Nan SUN, Qiang ZHANG, Lei ZHENG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (9): 186 -196 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0111