Genome-wide Identification and Bioinformatics Analysis of GRAS Gene Family in Maize
Zhanqing WU, Wei CHEN, Zhan ZHAO, Hailiang XU, Haoyuan LI, Xingxing PENG, Dongxu CHEN, Mingyue ZHANG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2024, (3): 15 -25 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2023.0551