Application of Multiplex PCR on Detection of Plant Pathogens
Zijian CAO, Yanhong QIU, Shuang WANG, Juan ZHAO, Suyue ZHENG, Guanghang QIAO, Wentao QIN
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (8): 216 -224 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0317