Application of Image Recognition Technology in the Field of Chicken Breeding
Ning ZHAO, Xing LI, Yong JIANG, Zhixiu WANG, Yulin BI, Guohong CHEN, Hao BAI, Guobin CHANG
Journal of Agricultural Science and Technology . 2023, (9): 13 -22 .  DOI: 10.13304/j.nykjdb.2022.0257